Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
In memoria

Algimantas Adolfas Jucys


Profesoriaus A. Jucio fotografija

1936 m. lapkričio 14 d. Kaune gimė Algimantas Adolfas Jucys.

VVU absolventas (1960), fizikos ir matematikos mokslų kandidatas ("Kai kurie SN ir GL(k) grupių teorijos klausimai", 1971, rus., VVU. Vad. V.Vanagas), nostr. 1993. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (iki 1997). JAV matematikų draugijos narys. Mokslinio darbo sritis - atomo ir branduolio sluoksninių modelių teorija bei jos matematiniai tyrimai.

Mirė 1998 m. liepos 29 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.


Iš A. Savukyno straipsnio "Pavadinta Jucio vardu" ("Fizikos žinios", Nr. 17, 1999, p. 20)

<...>Domintis su A. Jucio vardu susijusiais darbais Internete dabar galima rasti daug matematikos darbų, kuriuose nagrinėjami arba naudojami Jucio ir Merfio elementai (Jucys-Murphy elements, žr. pavyzdžiui, "Journal of Algebra", 1995. Vol. 171, p. 713-806;)). Užsienyje apie tai yra išleista net keliolika matematikos knygų ir leidinių (anglų kalba). Dažnai jie minimi ir moksliniame žurnale "Journal of Algebra", kurio Lietuvoje negauname. Ši matematikos sąvoka kilo iš Algimanto Adolfo Jucio (A. Jucio vyresniojo sūnaus) ir užsienio matematiko Merfio simetrinių grupių ir simetrinių daugianarių teorijos darbų. Dabar jais remiamasi kuriant kvantinių grupių (q algebrų) teoriją. Tų elementų savybės yra gana unikalios ir stebinančios (literatūroje apie jas rašoma "mysterious and surprising"). Atrodo, kad tik dabar jos buvo Australijos mokslininko J. Ramagge paaiškintos iš afininės Hecke algebros. A. A. Jucys savo straipsnius spausdino daugiausia "Lietuvos fizikos rinkinyje" ir "Lietuvos matematikos rinkinyje". Bet labiausiai žinomas jo 1974 m. užsienyje spausdintas darbas. Deja, buvęs Fizikos instituto, o vėliau Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis A.A. Jucys po sunkios ligos mirė 1998 m. liepos 29 d. <...> Šis kuklus, bet atkaklus matematikos ir teorinės fizikos darbininkas apie tokį savo darbų pripažinimą sužinojo tik paskutiniais gyvenimo metais. Gerai, kad jis dar spėjo pasidžiaugti žinia apie didžiosios Ferma teoremos įrodymą. Reikėtų pasistengti populiariai išdėstyti Jucio ir Merfio elementų esmę Fizikų žiniose" ar "Moksle ir gyvenime". <...>

Kadangi daugelis originalių A. A. Jucio darbų buvo spausdinti lietuviškuose ir rusiškuose žurnaluose, kurie dabar jau yra sunkiai prieinami, šiame puslapyje pateikiame visą jo darbų sąrašą, bei svarbiausių straipsnių skenuotas kopijas "de že vu" (Djvu) formate.

A. A. Jucio publikacijos

 1. V.V. Vanagas, А.A. Jucys, "О коэффициентах Клебша-Гордана группы унитарных матриц третьего порядка", Lietuvos fiz. rinkinys – Litov. fiz. sb., 2, No. 3-4, p. 199-211, 1962; English summ.
 2. А.А. Jucys, "Об операторах Юнга симметрических групп" (On the Young operators of the symmetric groups), Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 6, No. 2, p. 163-180, 1966
 3. А.А. Jucys, V.V. Vanagas, R.I. Rakauskas "Энергетический спектр основной конфигураций ядер O18 и F18 в модели оболочек", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 6, No. 2, p. 201-206, 1966
 4. А.А. Jucys, "Представления симметрических групп и коэффициенты Клебша-Гордaна унитарных групп" (Representations of the symmetric groups and the Clebsch-Gordan coefficients of the unitary groups), Lietuvos matem. rinkinys – Litov. matem. sb. (Lithuanian mathematical journal), 8, No. 3, p. 597-609, 1968; English summ.
 5. А.A. Jucys, "Представления симметрических групп и матрицы преобразования унитарных групп" (Representations of the symmetric groups and recoupling coefficients for the unitary groups), Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 9, No. 4, p. 629-639, 1969; English summ.
 6. А.A. Jucys,"Об изоскалярных множителях коеффициентов Клебша-Гордaна унитарных групп", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 10, No. 1, p. 5-12, 1970
 7. А.A. Jucys, "Условия унитарности для матрицы, приводящeй представление конечной группы", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 10, No. 5, p. 669-673, 1970
 8. А.A. Jucys, "Факторизация проекционных операторов Юнга симметрических групп" (Factorization of Young projection operators for the symmetric group), Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 11, No. 1, p. 5-10, 1971
 9. S.J. Ališauskas, A.P. Jucys, А.A. Jucys, "On the symmetric tensor operators of the unitary groups", J. Math, Phys., 13, No. 9, p. 1329-1333, 1972
 10. А.А. Jucys, "Symmetric polynomials and the center of the symmetric group ring", Rep. Math, Phys., 5, No. 1, 107-112, 1974
 11. А.А. Jucys, "The number of distinct Latin squares as a group theoretical constant", J. Combinatorial Theory, 20, No. 3, p. 265-272, 1976. Abstract
 12. А.А. Jucys, "Характеры групп и некоторые задачи перечисления в комбинаторном анализе", Liet. matem. rink. – Lit. matem. sb. (Lith. Math. J.) , 16, No. 2, p. 189-190, 1976
 13. A.A. Jucys, "A note on one conjecture", (unpublished, on the intertwining numbers of irred. representations of SN and Sn'×Sn''×...×Sn in the form of diophantine equations)
 14. А.А. Jucys, "Число симметрических целочисленных матриц с заданнымии суммами элементов в строках", Liet. matem. rink. – Lit. matem. sb., 17, No. 1, p. 205-208, 1977; " The number of symmetric nonnegative integral matrices with prescribed row sums", Lithuanian mathematical journal , 17, No. 1, p. 137-139, 1977
 15. A.A. Jucys, L. B. Sabaliauskas, A. P. Bernotas, "Классификация SU(3) состояний для нечётных тяжелых ядер", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 20, No. 1, p. 3-13, 1980; "Classification of SU(3)-states for odd heavy nuclides", Sov. Phys. Collection (Lit. fiz. sb.), 20, No. 1, 1-8, 1980.
 16. A.A. Jucys, A. P. Bernotas, "Подпрограмма расчёта прямой и обратной матриц Костки", Алгоритмы и программы , 1, No. 77, 1980
 17. А.А. Jucys, "Турниры и обобщённые таблицы Юнга", Математические заметки, 23, No. 3, p. 353-358, 1980
 18. A.А. Jucys, "Представления симметрических групп и построение неканонических базисов представлений в сужении групп Uk(k+1)/2 Uk", in Group theoretical methods in physics, Proceedings of international seminar, Zvenigorod, Vol.2, pp. 508-512, "Nauka", M. 1983
 19. А.A. Jucys, "Symmetric group representations and noncanonical bases in subduction Uk(k+1)/2 Uk", in Group-theoretical methods in physics, Proceed. of International Seminar, Zvenigorod, 1982, Eds. M. Markov, V. Man’ko (Harwood Acad. Publ., Chur, London, Paris), Vol. 1, pp. 61-65, 1985.
 20. А.А. Jucys, A.B. Bičkutė, "Предстaвления симметрических групп на множестве разбиений", XXIV conference of Lithuanian mathematical society, Vilnius state university publisher, p. 330-331, 1984, Vilnius
 21. A.А. Jucys, "Разбиения на ограниченные части. Кратность термов оболочек эквивалентных частиц", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 23, No. 5, p. 105-107, 1983; "Partitions into limited parts: multiplicities of terms of shells of equivalent particles", Sov. Phys. Collection (Lit. fiz. sb.), 23, No. 5, p. 80-82, 1983
 22. A.А. Jucys, "Кратности представлений в ограничении групп", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 25, No. 2, p. 3-9, 1985; Correction, ibid, 26, p. 507, 1986
 23. А.А. Jucys, "Рекурpентные соотношения для характеров линейных и симметрических групп", XXVI conference of Lithuanian mathematical society, Published by Institute of mathematics and cybernetics, p. 310-311, 1985, Vilnius
 24. A.А. Jucys, "Задача, обобщающая задачу перечисления разбиений. Кратности представлений симметрических групп", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 26, No. 5, 513-526, 1986; "The problem of multiplicity of symmetrical group representation which generalizes the problem of partition numbering", Sov. Phys. Collection (Lit. fiz. sb.), 26, No. 5, 1-13, 1986
 25. А.А. Jucys, "Плетизм и кратности представлений симметрических групп", XXVII conference of Lithuanian mathematical society, Vilnius state university publisher, p. 32-33, 1986, Vilnius
 26. А.A. Jucys, "О числе решений линейного диофантова уравнения", XII school on the operator theory in functional spaces , Part. 2, p.128, 1987, Tambov
 27. А.А. Jucys, "Заметка о внутреннем произведении функций Шура", Liet. matem. rink. – Lit. matem. sb., 27, No. 4, 793-797, 1987; "Inner Product of Schur Functions", Lithuanian Math. J., 27, No. 4, 375-378, 1987
 28. A.А. Jucys, "Алгебра подклассов конечной группы", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 27, No. 4, p. 391-402, 1987; "Subclass Algebra of a Finite Group", Sov. Phys. Collection (Lit. fiz. sb.), 27, No. 4, p. 1-10, 1987
 29. А.А. Jucys, "Об амбивалентных подклассах конечной группы", XXVIII conference of Lithuanian mathematical society, p. 382-383, 1987
 30. А.A. Jucys, "Kinta elementarusis elektros krūvis?" (popular. str.), Mokslas ir technika, No. 2 1987
 31. A.А. Jucys, "Представления симметрической группы в пространстве многочленов. Кратности квантовых состояний в моделях независимых частиц", Liet. fiz. rink. – Litov. fiz. sb., 29, No. 3, p. 267-274, 1989
 32. A.A. Jucys, "Представления симметрической группы в фактор-кольце кольца многочленов по симметрическим многочленам", XXIX conference of Lithuanian mathematical society, p. 126-127, 1988, Vilnius
 33. A.A. Jucys, V. L. Gineitytė, "Изучение зонной структуры спектров одноэлектронных энергий насыщеных систем", (unpublished)
 34. A.A. Jucys, "Общее алгебраическое решение модельной спектральной задачи с четырнадцатью параметрами для n-алканов", (unpublished)
 35. A.А. Jucys, "Производящие функции, алгоритм Шенстеда и индексы интенсивности перестановок", Liet. fiz. žurn., 35, No. 1, p. 3-6, 1995; Generating functions, Schensted algorithm and quater indices of permutations, Lith. Phys. J., 35, No. 1, p. 3-5, 1995
 36. A.А. Jucys, "The bijection between plane partitions and nonnegative integer matrices", Liet. Matem. Rink., 35, No. 2, p. 204-210, 1995

Šį puslapį paskutinį kartą atnaujino Artūras Acus 2005 balandžio 15 dieną. Bibliografiją surinko ir patikrino Sigitas Ališauskas

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt