Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Doktorantūra
Doktorantus visais klausimais konsultuoja Vilniaus universiteto doktorantūros skyrius (http://www.vu.lt/lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura).

Studijuojamų dalykų sandus galima rasti adresu: http://www.vu.lt/lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/programos-ir-sandai/78-studijos/doktorantura-rezidentura/3-fiziniai-mokslai#fizika

Fizika 02P Doktorantūros komitetas 
Prof. habil.dr. Saulius Juršėnas - pirmininkas (VU TMI)
Prof. habil.dr. Algimantas Undzėnas - pavaduotojas (FTMC FI)
Prof. habil.dr. Vidmantas Gulbinas (FTMC FI)
Dr. Rimvydas Janulis (VU TFAI)
Prof. habil.dr. Gytis Juška (VU FF)
Dr. Vytautas Karpus (FTMC PFI)
Habil.dr. Bronislovas Kaulakys (VU TFAI)
Dr. Kęstutis Kvietkus (FTMC FI)
Doc. dr. Donatas Narbutis (FTMC FI)
Prof. habil. dr. Antanas Feliksas Orliukas (VU FF)
Prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas (FTMC PFI)
Prof. habil.dr. Algirdas Petras Stabinis (VU FF)
Prof. dr (HP). Valdas Šablinskas (VU FF)
Habil.dr. Evaldas Tornau (FTMC PFI)
Prof. habil.dr. Juozas Vidmantis Vaitkus (VU FF)
Prof. habil.dr. Nerija Žurauskienė (FTMC PFI)
Komiteto sekretorė Justė Kudzytė <juste.kudzyte@ff.vu.lt>


Informacija doktorantams, studijas pradėjusiems iki 2010 m.

Apie VU TFAI doktorantūrą

1992 m. VU TFAI, kaip ir kitose institucijose, pradėta rengti tvarka ir procedūros (doktorantūra), įgalinančios jauniems mokslininkams įgyti daktaro mokslo laipsnį. Tuo tikslu įkurta Studijų katedra. Tuo metu institutas steigėjo teisėmis dalyvavo eksperimentinės fizikos (kartu su VTU ir PFI), teorinės fizikos (kartu su VU ir VPU), astronomijos (kartu su VU) doktorantūrų darbe. Kadangi tada dar nebuvo pavyzdinių bendrųjų doktorantūros nuostatų, todėl reikėjo juos parengti savarankiškai. Vėliau, atsiradus pavyzdiniams bendriesiems doktorantūros nuostatams, reikėjo keletą kartų redaguoti parengtus savuosius nuostatus. Pirmaisiais doktorantūros gyvavimo metais buvo priimta gausiausias būrys doktorantų: šeši į fizikos (teorinės fizikos) ir keturi į astronomijos krypties doktorantūras. Nuo 1992 m. iki 2006 m. 19 doktorantų jau yra apgynę daktaro disertacijas. Iš jų fizikos kryptyje -11, o astronomijos -8. Keturios disertacijos iš 19 (visos iš astronomijos krypties) yra apgintos eksternu. Šiuo metu institute studijuoja 7 doktorantai. Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja rengiant doktorantus ir kitose institucijose.

Bendra VU TFAI ir VU doktorantūra

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutui yra suteikta (LRV 2003 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 926) bendra Doktorantūros teisė su Vilniaus universitetu fizinių mokslų srityje fizikos kryptyje (02P) šiose šakose:
  • P190 – Kondensuotos medžiagos: teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistikinė fizika, termodinamika.
  • P230 – Atomų ir molekulių fizika.
  • P260 – Kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija
  • P410 – Teorinė chemija, kvantinė chemija.

Bendra VU TFAI ir VPU doktorantūra


VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutui yra suteikta (LRV 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 865) bendra Doktorantūros teisė su Vilniaus pedagoginiu universitetu fizinių mokslų srityje fizikos kryptyje (02P) šiose šakose:
  • P190 – Kondensuotos medžiagos: teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistikinė fizika, termodinamika.
  • P260 – Kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija
  • P 520 – astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija

Doktorantūros studijos VU TFAI

Doktorantūros teisės įgijimo, doktorantūros studijų, doktoranto mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo ir nagrinėjimo tvarką VU TFAI nustato Reglamentas. Jis parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 908 patvirtintą ”Doktorantūros nuostatų” (toliau Doktorantūros nuostatų) redakciją. Doktorantūros trukmė – 4 metai. VU TFAI yra dieninė doktorantūra, bet pagal reglamentą galima ir neakivaizdinė doktorantūra. Numatyta daktaro laipsnio įgijimo tvarka eksternu. Priėmimo į doktorantūrą konkursas VU TFAI vyksta spalio mėnesį. Priėmimo konkursą organizuoja Doktorantūros komisija. Priėmimo į doktorantūrą konkursą skelbia TFAI direktorius. Konkurse gali dalyvauti asmenys, baigę magistratūros ar vientisąsias studijas, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Stojantysis į doktorantūrą turi pateikti prašymą TFAI direktoriaus vardu ir skelbime apie priėmimą į doktorantūrą nurodytus dokumentus. VU TFAI Studijų katedra rūpinasi doktorantūros studijomis, seka doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų programų vykdymą ir kaupia dokumentus, susijusius su doktorantūros eiga. Studijų katedra vykdo ir kitas TFAI doktorantūros reglamento numatytas funkcijas.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt