Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė

Projektas „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ – tai bendra VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Matematikos ir informatikos instituto, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo bei Lietuvos mokslininkų sąjungos iniciatyva priartinti mokslininkus prie visuomenės, sukurti naujomis interneto technologijomis paremtas bendravimo priemones, skatinti neformalų švietimą, supažindinti plačiąją visuomenė su mokslininkų veikla, sudominti ja žmones, ypač jaunimą, skatinti prisitaikyti prie greitų pokyčių, susipažinti su informacinių technologijų galimybėmis, skatinti diskusijas, stiprinti tarpdisciplininius ryšius tarp įvairių mokslo šakų. Virtualų bendravimą ir visuomenei skirtos informacijos kaupimą bei sklaidą elektroninėmis priemonėmis papildys periodinių mokslo populiarinimo leidinių leidyba ir reguliarūs susitikimai su visuomene bei žiniasklaida.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos mokslo ir technologijų žinių sklaidos interneto svetainės, sujungtos į bendrą portalą Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“  http://mokslasplius.lt: Eksperimentuok (interaktyvūs fizikos eksperimentai), Rizikos fizika (įdomi ir sparčiai besiplėtojanti mokslo šaka), Astronomija, Planetariumas, Lietuviški informacinių ir komunikacijų technologijų terminai, Elektroninis paštas - Rašyk laiškus lietuviškai, Lietuviškų ir lituanizuotų kompiuterinių programų sąvadas, Daugialypė terpė ir elektroninė leidyba, skyrelis Klausk mokslininko, Elektroninių mokslininkų publikacijų archyvas, Mokslininkų asmeninių puslapių konstruktorius, Mokslo Lietuvos laikraščio puslapis, Mokslo naujienų bei Mokslo renginių skyreliai.

Projekto tikslai:
Sukurti šiuolaikiškas mokslo žinių sklaidos visuomenėje ir jaunimo bei suaugusiųjų neformalaus švietimo mokslo, inovacijų ir technologijų srityje priemones;
Sukurti papildomus sąveikos mechanizmus tarp įvairių sričių mokslininkų, tyrėjų, pedagogų ir dėstytojų, kitų aukščiausios kvalifikacijos specialistų.

Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė  - Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2-ro prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra“  2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“, 6 veiklos srities „Žinių ir gebėjimų apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida“  projektas.

Projekto kodas: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0040

Projektą vykdo:

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt