Tarptautinė konferencija “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas”
Konferencija skiriama antrosios Marija Sklodovska-Kiuri (Marie Skłodowska Curie) Nobelio premijos šimtmečiui paminėti
Pranešėjai PDF Spausdinti El. paštas

 

 Kviestinių žodinių pranešimų autoriai 

 Jocelyn Bell Burnell Prof. Jocelyn Bell Burnell yra žymi astrofizikė, pulsarų atradėja.  1974 m. jos mokslinis vadovas kartu su kitu mokslininku už šį atradimą buvo apdovanoti Nobelio premija. Ji daugelio premijų laureatė, Harvardo universiteto garbės daktarė, Karališkosios ir JAV mokslų  akademijų narė, mokslinių monografijų autorė. Apie ją rašomos knygos.  Nuo 2008 m. iki 2010 m. J. Bell Burnell buvo Fizikos Instituto prezidentė (Didžioji Britanija). šiuo metu ji profesoriauja Oksfordo universitete.  Prof. J. Bell Burnell konferencijoje skaitys pranešimą “Pulsarai ir nepaprastoji fizika“.
   Prof. Claudine Hermann yra prestžinės prancūzų inžinierių kalvės - Ecole Polytechnique garbės profesorė. Ji yra fizikė, pirmoji moteris, kuri tapo Ecole Polytechnique profesore. Profesorė C.Hermann  yra kieto kūno fizikos specialistė, publikavusi daugiau nei 85 mokslinius straipsnius  šioje mokslo srityje. šalia mokslinių interesų, aktyviai domisi lyčių lygybės klausimais moksle. Ji suvaidino svarbų vaidmenį, kuriant EuropinÄ™ lyčių lygybės moksle politiką. Ji buvo ekspertų grupės ETAN, ruošusios 2000 m. ataskaitą apie mokslininkių padėtį Vakarų Europoje, narė, Helsinkio grupės Moterys ir mokslas prie EK generalinio mokslo direktorato narė (1999-2005). Profesorė Hermann yra viena iš prancūzų mokslininkių asociacijos French Femmes & Sciences kūrėjų ir jos garbės prezidentė. šiuo metu prof. Hermann yra prestižinės Europinės moterų organizacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) vice prezidentė. Prof. C. Hermann konferencijoje skaitys pranešimą ”Prancūzų mokslininkių asociacijos veikla, skatinant vaikus rinktis mokslą savo profesija”.
Paulina Mata
 Prof. Paulina Mata yra chemijos mokslų  daktarė, Lisabonos (Portugalija) universiteto Universidade Nova de Lisboa Mokslo ir technologijų fakulteto asocijuota profesorė. Ji yra prestižinės tarptautinės chemikų asociacijos UPAC patariamojo subkomiteto cheminei nomenklatūrai narė. DidelÄ™ dalį savo laiko profesorė skiria visuomenės mokslinio supratimo plėtros klausimams, yra kelių bestselerinių mokslo populiarizacijos knygų autorė (paskutinė jų pavadinta “Jūsų virtuvė - mokslinė laboratorija”). Konferencijoje prof. P. Mata skaitys pranešimą “Chemijos, fizikos, ir mikrobiologijos principai paprastai”.
Flavia Zucco
 Prof. Flavia Zucco žymi Europinio lygmens neurobiologė, iki 2009 m. Romos (Italija) Neurobiologijos ir molekulinės medicinos instituto (CNR)  direktorė. Ji  yra daugiau nei 80 mokslinių straipsnių autorė, eilės mokslinių žurnalų (ATLA, Toxicology in Vitro, Cell Biology and Toxicology) redkolegijų narė, mokslinių monografijų autorė ir redaktorė. Italų Toksikologijos asociacijos CELLTOX steigėja ir pirmoji jos prezidentė, Europos Toksikologijos asociacijos  (ESTIV) prezidentė, daugelio prestižinių Europinių Tarybų (pvz. ECOPA) narė, projektų koordinatorė ir iniciatorė.  Prof. F. Zucco yra aktyvi lyčių lygybės politikos diegėja moksle. Ji yra 60 straipsnių šia tema autorė. 2004 - 2008 m. buvo Europos mokslininkių platformos (EPWS) Administracinės tarybos narė. 2003 m. įkūrė Italijos mokslininkių asociaciją “Donne e Scienza” ir šiuo metu yra jos prezidentė. Prof. F. Zucco skaitys konferencijoje pranešimą “Iššūkiai moteriai biologijoje: mokslas, etika ir lytiškumas”.
Endla Lõhkivi
 Prof. Endla Lõhkivi - Tartų universiteto (Estija) Filosofijos ir mokslo katedros vedėja. Ji yra baigusi  Chemijos studijas Tartų universitete, 2002 m. apgynusi filosofijos mokslų daktaro disertaciją. Pagrindinė jos mokslinių interesų sritis mokslo filosofija ir mokslinio darbo kultūros studijos.  2005 - 2008 m. ji vadovavo Tartų universiteto grupei, partnerio teisėmis vykdžiusiai EK FP6 programos projektą UPGEM, kurio vienas tikslų - ištirti tiksliųjų mokslų mokslinio darbo kultūros įtaką moterų mokslinei karjerai. Prof. Endla Lõhkivi skaitys konferencijoje pranešimą "Viena, dvi, trys ar daug kultūrų? Fizikų ir humanitarų mokslinio darbo kultūros tyrinėjimų Estijoje patirtis“.

 Prof. Eva Fabry yra Europos moterų ir technologijos centro (ECWT) direktorė, Pasaulinio moterų ir technologijų tinklo (GWT) pirmininkė, Europos reikalų vadovė Regioninių inovacijų centre Papirbredden Innovasjon. Eva mokėsi Eötvös Lorand universiteto Menų fakultete Budapešte, Vengrijoje ir Oslo universiteto Menų fakultete Norvegijoje. 1976 – 1990 ji dirbo diplomate Vengrijos ambasadoje Stokholme. Nuo 1990-ųjų Eve dalyvauja Europinių reikalų, ES projektų plėtros bei Struktūrinių fondų vadybos ir struktūros programos projektuose. Nuo 2000-ųjų  Eva aktyviai dalyvauja švedijos valstybinės konfederacijos moterų išteklių centro (valdybos narė 2000-2007) bei WINNET Europos asociacijos (2006-2007) tarptautinės sistemos kūrime.  Eva nuo 2005-ųjų yra Tarptautinės moterų darbo grupės valdybos komiteto narė ir Jungtinių Tautų pasaulinio komunikacijos ir informacijos bei plėtros aljanso pripažinta ekspertė. Eva ženkliai prisidėjo prie Europos moterų ir technologijų centro kūrimo  ir buvo išrinkta jo direktore 2008-ųjų liepą. Eva taip pat dirba projektų vadove EK darbo grupėje „Moterys ir Informacinių bei ryšio technologijos“, įkurtoje Europos komisijos 2009 m. spalio 8-ąją. Prof. Eva Fabry konferencijoje skaitys pranešimą: “Moterys išmaniajame versle”.

 Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystynska yra žymi lenkų mokslininkė, Varšuvos universiteto profesorė, žinoma atomų ir molekulių fizikos specialistė. 1976 dalyvavo atradime, išaiškinant reiškinio vadinamo “susidūrimai telkiantys energiją (energy-pooling collision)“ prigimtį. Ji pirmoji  stebėjo natrio (Na) molekulinės juostos išplitimą ir autojonozacinÄ™  indžio (In) atomo būseną. Profesorė A. Leliwa-Kopystynska stažavosi ir ne kartą vizituojančio profesoriaus statusu dirbo Pizos ir Sienos universitetuose bei  Nacionaliniame mokslinių tyrimų tarybos centre (CNR) Pizoje. Yra išleidusi mokslinių knygų ir vadovėlių. Už mokslinius pasiekimus ji ne kartą apdovanota Lenkijos švietimo ministerijos premijomis. Dirbo  generaline Lenkijos fizikų draugijos sekretore (2002-2003). Ä®kūrė Lenkijos Fizikų Draugijos moterų – mokslininkių sekciją, aktyviai prisidedančią sprendžiant lyčių lygybės problemą moksle. Konferencijoje prof. A. Kopystynska skaitys pranešimą "M. Kiuri indėlio reikšmė tiksliesiems gamtos mokslams".

 

 Prof. Elżbieta Czerwosz dirba Tele ir radio mokslinio tyrimų institute Varšuvoje. Ji yra žinoma lenkų fizikė. E. Czerwosz baigė Varšuvos Universitetą. Dirbo Fizikinės chemijos srityje ir 1990 m  apgynė daktaro disertaciją apie vibracinÄ™ spektroskopiją. 2002m. jai buvo suteiktas Habilituoto dr. vardas nano medžiagų fizikos srityje. Prof. E Czerwosz aktyviai įsiliejo į tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavo ir koordinavo daug Europinių projektų. Profesorės mokslinė patirtis neįkainuojama vertinant FP6 ir FP7 programos projektus. Ji inicijavo ir  koordinuoja nacionalinį projektą DetecH, kurio tikslas naujos, inovatyvios vandenilio ir jo junginių sensorių technologijos sukūrimas ir pritaikymas mikrobiologijoje, gyvulininkystėje ir chemijos pramonėje. E. Czerwosz aktyviai dalyvavo kuriant Lenkijos Fizikų Draugijos moterų – mokslininkių sekciją, atstovavo Lenkų fizikams BASNET projekte,  ženkliai prisideda įgyvendinant lyčių lygybės integravimo moksle politiką Lenkijoje. Prof. Czerwosz konferencijoje skaitys pranešimą ”Moterų dalyvavimas aukštųjų technologijų projektuose“.