Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Romualdas Karazija

afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A416
Tel. 
El. p. 
http://tfai.vu.lt/Karazija/
 

Mokslinės veiklos kryptys

Daugiaelektronių atomų teorija; atomų sąveika su spinduliuote ir dalelėmis; procesai, vykstantys vidiniuose atomo sluoksniuose; Rentgeno, Ožė ir optinių spektrų teorija ir interpretacija; atomo teorijos taikymas plazmos ir kietojo kūno fizikoje; mokslotyra ir fizikos istorija.

Pagrindiniai rezultatai

·         Išplėtota laisvųjų atomų su atvirais sluoksniais Rentgeno ir Ožė (Auger) spektrų teorija.

Monografija [I].

Kviestinis apžvalginis pranešimas VII sąjunginėje atomų ir atominių spektrų konferencijoje, Tbilisis, 1981.

·         Suformuluotas bendras atominių dydžių sumavimo pagal visus daugiaelektronius kvantinius skaičius metodas. Naudojantis tuo metodu, gautos įvairių atominių spektrų bendrųjų charakteristikų algebrinės išraiškos: energijos lygmenų spektro – asimetrijos ir eksceso; emisijos spektro – dispersijos; Ožė spektro – vidutinės energijos ir dispersijos. Jos pritaikytos spektrų kitimo dėsningumams izoelektronėse, izobranduolinėse ir atomų sekose tirti. Pasiūlytos bendros konfigūracijų sumaišymo charakteristikos: vidutinė energija tarp dviejų konfigūracijų sąveikaujančių lygmenų ir konfigūracijų sąveikos stipris. Gautos jų algebrinės išraiškos.

Monografija [II].

Straipsnių ciklas Phys. Scripta 47, 754 (1993); 51, 566 (1995); 52, 639 (1995); 55, 667 (1997); 67, 208 (2003) (su S. Kuču, V. Jonausku ir eksperimentatoriais I. Martinson, S. Aksela).

R. Karazija, S. Kučas. Summation of atomic quantities over all many-electron quantum numbers. Lithuanian J. Phys. 35, 155–170 (1995). (Apžvalginis straipsnis).

Apžvalginis kviestinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje The Fifth European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, 1995.

·         Nustatyta, kad elektrono banginės funkcijos kolapso atveju elektrono banginė funkcija gali stipriau priklausyti nuo daugiaelektronių, o ne nuo vienelektronių kvantinių skaičių. Elektrono kolapsu ir potencinio barjero efektais paaiškinti 3d ir 4d fotosužadinimo ir emisijos spektrų anomalūs ypatumai.

С.А. Кучас, А.В. Каросене, Р.И. Каразия. Локализация 4f-электрона в зависимости от терма в конфигурации 4d94f и ее влияние на спектры поглощения N4,5. Оптика и спектроск. 40, 764–765 (1976).

А.А. Майсте, Р.З. Руус, С.А. Кучас, Р.И. Каразия, М.А. Эланго. Коллапс 4f-электрона в конфигурации 3d94f в ксеноноподобных ионах. ЖЭТФ 50, 941–951 (1980).

Р.И. Каразия. Коллапс орбиты возбужденного электрона и особенности атомных спектров. УФН, 35, 79–115 (1981). (Apžvalginis straipsnis)

Apžvalginiai kviestiniai pranešimai VI sąjunginėje atomų ir atominių spektrų konferencijoje, Voronežas, 1980 m. ir TSRS–Lenkijos seminare „f elektroninių sistemų tyrimai“, Vilnius, 1988 m.

·         Įrodytas lygmenų radiacinių ir Ožė pločių bei fluorescencijos išeigos apytikris invariantiškumas tam tikrai konfigūracijų klasei.

Р.И. Каразия. Приближенная инвариантность Оже и радиационных ширин уровней и выхода флуоресценции. Литовск. физ. сб. 23(1), 6–16 (1983).

Monografija [I].

·         Sužadintų konfigūracijų n1lN1n2lN2, turinčių du atvirus sluoksnius su vienodu orbitiniu kvantiniu skaičiumi, būsenas pasiūlyta klasifikuoti pagal jų kilmę sekoje n1lN1n2lN2n1lN1+1n2lN2–1 n1lN1+2n2lN2–2 ir įvesta nauja banginių funkcijų bazė. Gautas funkcionalas, kurį naudojant automatiškai užtikrinamas banginių funkcijų ortogonalumas žemiau esančių tos pačios simetrijos konfigūracijų funkcijoms. Plėtodami šio darbo idėjas, J. Kaniauskas ir Z. Rudzikas atomo teorijoje įvedė izosukinio sąvoką.

П.О. Богданович, Р.И. Каразия, И.И. Борута. Ортогональность волновых функций к функциям энергетически нижележащих конфигураций и теорема Бриллюэна в случае электронной конфигурации. Литовск. физ. сб. 20(2), 15–24 (1980).

·         Gautos atomo su vienu atviru sluoksniu pagrindinio ir kitų aukščiausiojo multipletiškumo bei su jais susijusių lygmenų energijų algebrinės išraiškos. Jomis remiantis, interpretuota dydžių, susijusių su pagrindiniu lygmeniu (ryšio energijos, sistemų skirtumo ir kt.), simetrija atžvilgiu ketvirčio sluoksnio.

Ю.М. Каняускас, Р.И. Каразия. Алгебраические выражения для энергии термов максимальной мультиплетности и связанных с ними термов, а также основного и высшего уровней. Литовск. физ. сб. 25(2), 31–41 (1985).

R. Karazija, A. Udris, A. Kynienė, S. Kučas. On the symmetry with respect to a quarter of electronic shell for the intensities of the strongest lines in lanthanide spectra. J. Phys.B: Atom. Mol. Opt. Phys. 29, L405–L409 (1996).

R. Karazija, A. Kynienė. On the symmetry of some properties of lanthanides with respect to a quarter of fN shell. J. Phys. Chem. A. 102, 897–903 (1998).

·         Pirmą kartą atliktas detalus elementariųjų proceso kaskado atome skaičiavimas, atsižvelgiantis į sužadintų būsenų sukūrimą, radiacinius bei neradiacinius suirimo procesus ir konfigūracijų sumaišymą. Išplėtotas kaskadų skaičiavimo naudojantis bendrosiomis spektrų charakteristikomis metodas. Teoriškai įrodytas esminis daugiaelektronių Ožė šuolių vaidmuo vykstant kaskadams kriptono atomuose po vakansijų subvalentiniuose sluoksniuose susidarymo. Interpretuoti didelio tikslumo Ožė spektrai, registruoti sutapimų metodu, vykstant 3p ir 3d kaskadams kriptone.

Р.И. Каразия, С.А. Кучас. Заселение конфигураций Ar II и Ar III при электронном ударе и последующих процессах и структура эмиссионного спектра L2,3. Литовск. физ. сб. 19, 495–504 (1979).

J. Paladoux, P. Lablanquie, L. Andric, K. Ito, E. Sigemasa, J.H.D. Eland, V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija and F. Penent. Multielectron spectroscopy: Auger decays of the krypton 3d hole. Phys.Rev. A 82, 043419, p. 1–13 (2010).

V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija. Auger decay of 3p-ionized krypton. Phys. Rev. A 84, 053415, p. 1–7 (2011).

R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas. Investigation of the cascades in atoms using the global characteristics of spectra. Lithuan. J. Phys. 44, 183–198 (2004). (Apžvalginis straipsnis)

Kviestinis apžvalginis pranešimas konferencijoje: The Fifth European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, 1995.

·         Nustatytos siauros intensyvių linijų grupės susidarymo emisijos ir fotosužadinimo spektruose sąlygos. Paaiškinti tokios intensyvios 5 nm srityje volframo jonų spinduliuotės, sukeliančios radiacinius nuostolius tokamakuose, susidarymo dėsningumai. Dipoliniams šuoliams tarp to paties komplekso konfigūracijų įvesta nauja atrankos taisyklė. Nustatyta, kad 13,5 nm bangos ilgio intensyvios spinduliuotės šaltiniui, reikalingam nanometrinių grandynų elementams formuoti, labiausiai tinkami atominiu požiūriu yra Sn9+–Sn11+ ir Sb10+–Sb11+ jonai.

S. Kučas, R. Karazija. Coulomb exchange interaction between electrons in the atom and structure of complex configurations. J. Phys. B.: Atom. Mol. Opt. Phys. 24, 2925–2936 (1991).

A. Bernotas, R. Karazija. Additional selection rule for some emission, photoexitation and Auger spectra. J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys. 34, L741–L747 (2001).

R. Karazija, S. Kučas, A. Momkauskaitė. Integral characteristics of spectra of ions important for EUV lithography. J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 2973–2978 (2006).

S. Kučas, R. Karazija, V. Jonauskas, A. Momkauskaitė. Interaction of 4p54dN+1 and 4p64dN–1 4f configurations in the isoelectronic and isonuclear sequences and its influence on the photoexcitation and emission spectra. J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys. 42, 205001, p. 1–10 (2009).

R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas and A. Momkauskaitė. Formation of a narrow group of intense lines in the emission and photoexcitation spectra. In: Atomic, Molecular Physics and its Applications to Astrophysics and Plasma. Proceedings of the CDAMOP 2011. (Apžvalginis straipsnis).

Kviestinis apžvalginis pranešimas konferencijoje: 3rd International Conference on Current Developments in Atomic, Molecular, Optical and Nano Physics with Applications, Delhi, 2011.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt